Ga terug

Algemene voorwaarden

1.Definities

1.1 opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LANDGOED OVERSTE HOF, een Overeenkomst aangaat.
1.2 Algemene Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Landgoed Overste Hof
1.3. Uniforme Voorwaarden Horeca: de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
1.4. LANDGOED OVERSTE HOF : de vennootschap die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst, op iedere offerte die door LANDGOED OVERSTE HOFwordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens LANDGOED OVERSTE HOFwordt verricht.
1.5. Diensten: de door LANDGOED OVERSTE HOFaan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten. Onder diensten wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: de verzorging en organisatie op locatie van, voor zowel de zakelijke als particuliere markt, exclusieve evenementen, fairs, presentaties en (netwerk) bijeenkomsten, voor leden als niet-leden van de door LANDGOED OVERSTE HOF .
1.6. Locatie: de tussen opdrachtgever en LANDGOED OVERSTE HOFen in de overeenkomst opgenomen locatie.
1.7. Overeenkomst: de getekende opdrachtbevestiging en/of een e-mail bevestiging en/of een online reservering (incl. algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden) tussen LANDGOED OVERSTE HOFen opdrachtgever voor de levering van Diensten.
1.8. Partijen: opdrachtgever en LANDGOED OVERSTE HOF , of tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landgoed Exploitatie B.V.
1.9. Website: een door LANDGOED OVERSTE HOFaangeboden website.
1.10. Opties: opties geplaatst op een datum en locatie zijn twee weken geldig vanaf moment van het vastleggen van de optie. LANDGOED OVERSTE HOFis niet genoodzaakt de (rechts)persoon die de optie vastlegt te verwittigen van het verlopen van een optie.

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, op iedere offerte die door LANDGOED OVERSTE HOFwordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens LANDGOED OVERSTE HOFwordt verricht en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen LANDGOED OVERSTE HOFen opdrachtgever. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is ondertekend. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen in de algemene voorwaarden resulteren in grote veranderingen aan de commerciële voorwaarden en/ of de risico’s voor de opdrachtgever vergroten.
2.2 LANDGOED OVERSTE HOFheeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal tijdig, tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement, schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de bestaande overeenkomst. Met het afnemen van de diensten door opdrachtgever na wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever geacht deze wijziging te hebben aanvaard.
2.3 Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in de overeenkomst tussen LANDGOED OVERSTE HOFen opdrachtgever worden afgeweken. LANDGOED OVERSTE HOFwijst de toepassing van de enige (algemene) voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
2.4 De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opties op de diensten. Een optie op de diensten is gedurende een periode van tien werkdagen geldig. Tenzij anders overeengekomen in de offerte.
2.5. Iedere toepasselijkheid van de ‘’ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ‘’ (het ‘’Weens Koopverdrag’’) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en fabrieken te Venlo onder nummer 64563065

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Landgoed Overste Hof, door mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door LANDGOED OVERSTE HOFverstrekte offerte.
3.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en capaciteit van de diensten en aanvaarding van opdrachtgever door LANDGOED OVERSTE HOF .
3.3. LANDGOED OVERSTE HOFkan op verzoek van opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de diensten. De offerte is geldig voor termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte tien(10) werkdagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van LANDGOED OVERSTE HOFop een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

 1. Annulering van meetings en/of vergaderingen al dan niet inclusief hotelkamers en of aanpassing van aantallen van de overeenkomst betreffende meetings en/of vergaderingen en/of hotelkamers (uitgezonderd bruiloften)

4.1 LANDGOED OVERSTE HOFhanteert op haar overeenkomst m.b.t reserveringen voor meetings en/of vergaderingen de annuleringsvoorwaarden van de uniforme voorwaarden horeca (UVH), gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en fabrieken te Venlo onder nummer 64563065, met uitzondering van art. 4.2, welke hieronder als algemene voorwaarde nader wordt omschreven en het betreffende artikel uit de UVH vervangt.
4.2 Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen:

 1. bij annulering tussen de 8 maanden en 6 maanden voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 20% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 2. bij annulering tussen 6 maanden en 2 maanden voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 3. bij annulering tussen 2 maanden en 40 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 4. bij annulering tussen 40 dagen en 15 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 90% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen
 5. bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 95% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 6. bij annuleringen 7 dagen of minder voor uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 100% van de overeenkomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 7. Het is niet mogelijk om de waarde die gemoeid is met de annulering aan te wenden voor andere diensten of op een andere datum of tijdstip.
 8. Tot 14 dagen op voorhand kunt u de aantallen naar beneden aanpassen met een wijziging van maximaal 10% van het aantal gasten waarop de offerte gebaseerd is. (Dit geldt uitdrukkelijk niet voor bruilofen)
  Op een later moment is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in het aantal gasten, in verband met onze inkoop. Het aantal gasten dat bij ons 14 dagen op voorhand bekend is wordt door ons gefactureerd.

Annulering van hotelgroepsreserveringen (meer dan drie kamers)

4.a.1 LANDGOED OVERSTE HOFhanteert op haar overeenkomst m.b.t  hotelgroepsreserveringen de annuleringsvoorwaarden van de uniforme voorwaarden horeca, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en fabrieken te Venlo onder nummer 64563065, met uitzondering van art. welke hieronder als algemene voorwaarde nader wordt omschreven en het betreffende artikel uit de UVH vervangt.
4.a.2 Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen:

 1. bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 2. bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 3. bij annulering tussen 2 weken en 3 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 90% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen
 4. bij annulering tussen 3 dagen en dag van aankomst voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen vergoeding aan LANDGOED OVERSTE HOFte betalen.
 5. Het is mogelijk tot 2 weken voor dag van aankomst om de waarde die gemoeid is met de annulering aan te wenden voor dezelfde diensten of op een andere datum of tijdstip. De oorspronkelijke waarde van de initiële reservering worden bij het verschuiven direct in rekening gebracht.

Annulering van bruiloften

4.b.1 LANDGOED OVERSTE HOFhanteert op haar overeenkomst m.b.t  bruiloften, al dan niet inclusief hotelkamers, de volgende voorwaarden:

 • Bij een definitieve reservering van een bruiloft vragen wij een aanbetaling van
  €2000,- bij bruiloften met een offertebedrag t0t € 9000,- en
  € 2500,- bij offertes met een offertebedrag hoger dan € 9000,-
 • De aanbetaling en/of het akkoord geven van de offerte geldt als een definitieve reservering. Bij annulering van de bruiloft wordt het bedrag van de aanbetaling niet gerestitueerd en geldt het volgende:

-tot en met 180 dagen vóór aanvang wordt de aanbetaling omgezet in een annuleringsvergoeding

-vanaf 180 dagen vóór aanvang wordt 50% van het initiële offertebedrag in rekening gebracht

 • Bij annulering van de oorspronkelijke trouwdag bieden wij de mogelijkheid de bruiloft te verplaatsen binnen 365 dagen na de initiële datum. Het voorschot blijft gedurende deze periode gehandhaafd. Nà deze periode van 365 dagen vervalt het voorschot en vindt er geen restitutie plaats.
 • Mocht u de bruiloft willen verplaatsen naar een daaropvolgend kalenderjaar, dan hanteren wij een prijsverhoging van 5% op het totale offertebedrag.
 • Een offerte kan in principe zonder meerprijs worden verplaatst naar een zelfde dag, binnen hetzelfde kalenderjaar. Bijvoorbeeld van een vrijdag naar een vrijdag. In geval een zaterdag wordt gekozen i.p.v. een vrijdag, zal de offerte worden vermeerderd met de meerprijs die de zaterdag met zich meebrengt.
 • Overmacht:

indien de dienst (het feest,  de bruiloft e.d.) niet geleverd kan worden omdat uitsluitend LANDGOED OVERSTE HOFhaar verplichtingen niet kan nakomen, kan opdrachtgever aanspraak maken op terugbetaling van het voorschot. Gemaakte (en te maken) kosten kunnen in zulke situatie echter niet verhaald worden op Landgoed Overste hof. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een ingehuurde DJ, kleding, decoratie, autohuur, drukwerk etc.

indien de dienst (het feest,  de bruiloft e.d.) niet kan worden afgenomen, omdat uitsluitend opdrachtgever de dienst niet kan of wil afnemen, dan volgt er geen terugbetaling van het voorschot, c.q. gemaakte kosten en/of vooruitbetalingen. Het voorschot is ook niet “verplaatsbaar” of “mee te nemen” naar een latere datum.

indien de dienst niet kan worden geleverd èn ook niet kan worden afgenomen (denk hierbij aan het plotseling onbereikbaar worden van de locatie, een pandemie etc) door partijen èn zulks is buiten de schuld van partijen, dan geldt het volgende:
Het betaalde voorschot wordt niet terugbetaald, doch zal als voorschot gehandhaafd blijven voor een gelijksoortig evenement met minimaal een gelijke offertewaarde. Dit evenement zal plaats moeten vinden binnen 365 dagen na de initiële datum. Kunnen partijen géén geschikte datum vinden binnen deze periode, vervalt het voorschot ten gunste van LANDGOED OVERSTE HOFen vindt er geen terugbetaling plaats.

Aanpassen van gastenaantallen

4.c.1 LANDGOED OVERSTE HOFhanteert op al haar overeenkomst en overige reserveringen de volgende voorwaarden:

Aanpassen gastenaantallen vergaderingen: De aantallen kunnen tot 7 dagen van tevoren naar beneden worden bijgesteld. Op een later tijdstip blijft het afgesproken tarief staan.

Aanpassen gastenaantallen feesten, diners, borrels etc.: De aantallen kunnen tot 14 dagen van tevoren naar beneden worden bijgesteld. Op een later tijdstip blijft het afgesproken tarief staan.

Aanpassen gastenaantallen bruiloften: Indien de gastenaantallen van de goedgekeurde offerte naar beneden worden bijgesteld heeft dit geen invloed op het offertebedrag. Extra gasten kunnen in overleg worden toegevoegd tegen het dan geldende tarief.

 1. Vergoeding en betaling

5.1 Opdrachtgever zal voor de door LANDGOED OVERSTE HOFgeleverde diensten de in de overeenkomst vermeldde vergoeding betalen, op de in lid 4 van dit artikel aangewezen wijze, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.
Opdrachtgever is zich bewust dat LANDGOED OVERSTE HOFbinnen het kader van haar dienstverlening via zogeheten affiliatieafspraken met derden tot nadere vergoedingen van deze derden is gerechtigd (kickback fees)
5.2 Alle vergoedingen kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor LANDGOED OVERSTE HOFonvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend: (a) onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; (b) vertraging ontstaan door in het verzuim blijven vanopdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging en de vergoeding gemiddeld meer dan 8% zijn. Normale prijsstijgingen door inflatie zijn geacht opgenomen te zijn in de offertes van LANDGOED OVERSTE HOF .
5.3 Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Bij totstandkoming van de overeenkomst met LANDGOED OVERSTE HOFdient de opdrachtgever 25% van het totale offerte bedrag te voldoen aan LANDGOED OVERSTE HOFter bevestiging van de reservering tenzij anders vermeldt. Het overige offerte bedrag wordt na afloop van het evenement (of anders overeengekomen) gefactureerd. Hierin worden uiteraard definitieve aantallen en nacalculaties verrekend. De aanbetaling dient voldaan te worden op het bankrekeningnummer van Landgoed Overste Hof. De juiste betalingsgegevens vindt de opdrachtgever terug op de aanbetalingsfactuur die zal worden verstuurd bij het definitief maken van een evenement.

5.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan LANDGOED OVERSTE HOFverschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door LANDGOED OVERSTE HOFaan opdrachtgever verschuldigde bedragen.
5.6 In geval van te late betaling heeft LANDGOED OVERSTE HOFhet recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met vijf procent (5%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatshebben tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door LANDGOED OVERSTE HOFis ontvangen.
Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die LANDGOED OVERSTE HOFmoet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke koste tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
5.7 Opdrachtgever dient binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de eindfactuur eventuele bezwaren tegen de eindfactuur schriftelijk aan LANDGOED OVERSTE HOFkenbaar te maken.
5.8 Opdrachtgever dient binnen 48 uur na uitvoering van het evenement schriftelijk bezwaar te maken bij eventuele gebreken t.o.v. het geen in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Hierbij dient een duidelijke omschrijving van het bezwaar te worden weergegeven.
5.9 Opdrachtgever kan tot 7 werkdagen voor uitvoering het definitieve aantal gasten doorgeven. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gefactureerd door Landgoed Overste Hof, doch er wordt maximaal 10% minder gefactureerd. Ook indien de definitieve aantallen met meer dan 10% naar beneden worden bijgesteld.
5.10 In het geval van een zogenoemde exclusieve bruiloft is er geen prijsafwijking mogelijk door middel van het aangepast aantal personen.

 1. Verplichtingen Landgoed Overste Hof

6.1 LANDGOED OVERSTE HOFzal de diensten leveren met inachtneming van het bepaalde in overeenkomst. LANDGOED OVERSTE HOFverplicht zich om de afspraken in de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
6.2. LANDGOED OVERSTE HOFbehoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval opdracht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst.
6.3 LANDGOED OVERSTE HOFbehoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de levering van de diensten door LANDGOED OVERSTE HOFwordt uitgesteld, zal de compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door LANDGOED OVERSTE HOFvan vervangende diensten aan opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter ook besluiten in dit geval de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 1. Verplichtingen en beperkingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal de diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de getekende overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever is verplicht de levering van de diensten door LANDGOED OVERSTE HOFbij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkoming direct te melden aan Landgoed Overste Hof, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien opdrachtgever een gebrek in de diensten aan LANDGOED OVERSTE HOFmeldt, zal LANDGOED OVERSTE HOFzich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de diensten af te nemen of te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt. Onder meer is het opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan om rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/of soortgelijke producten op de locatie te gebruiken en/of uit te strooien. Indien dit wel gebeurt zal de locatie €250,00 extra schoonmaakkosten in rekening brengen op de eindfactuur. Het is opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan vuurwerk of soortgelijke producten te gebruiken binnen een straal van honderd meter, gemeten vanaf de locatie, tenzij opdrachtgever hiervoor een vergunning van de bevoegde instantie(s) heeft verkregen. Een kopie van een eventuele vergunning dient voor aanvangsdatum van de diensten in het bezit te zijn van LANDGOED OVERSTE HOF .
7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor: (a) het doen van onrechtmatige uitlatingen; (b) het hinderlijke benaderen, bedreigen of op andere wijze vallen van personen.
7.5 Opdrachtgever zal in verband met de door LANDGOED OVERSTE HOFnagestreefde hoge kwaliteit van haar diensten minimaal 14 dagen voor de aanvangsdatum van de levering van de diensten het definitieve aantal aanwezige gasten van opdrachtgever op de locatie schriftelijk aan LANDGOED OVERSTE HOFbevestigen.
7.6. Indien opdrachtgever en/of zijn gasten en of de door of via hem ingeschakelde derden het bepaalde in de leden 3,4 en 5 van dit artikel overtreden, zullen eventuele boetes die aan LANDGOED OVERSTE HOFworden opgelegd in hun geheel worden doorberekend aan opdrachtgever, onverminderd het recht van LANDGOED OVERSTE HOFom volledige schadevergoeding te eisen van opdrachtgever.
7.7  Het is de opdrachtgever en/of haar gasten niet toegestaan om te roken in enige overdekte ruimte binnen of verbonden aan Landgoed Overste Hof, tenzij anders aangegeven. Opgelegde boetes als gevolg van verzuim van dit verbod, zullen volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.

 1. LANDGOED OVERSTE HOFvoorzieningen

8.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de eigendommen van de door LANDGOED OVERSTE HOFter beschikking gestelde voorzieningen bij LANDGOED OVERSTE HOFblijft berusten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en dient derden die rechten met betrekking tot de voorzieningen willen doen laten gelden of maatregels willen nemen (zoals beslaglegging), direct van het eigendomsrecht van LANDGOED OVERSTE HOFop de hoogte te brengen en LANDGOED OVERSTE HOFter zake te waarschuwen.
8.2 Onderhoud, wijzigen of verplaatsingen met betrekking tot de voorzieningen van LANDGOED OVERSTE HOFzullen slechts geschieden door LANDGOED OVERSTE HOF, dan wel door daartoe door LANDGOED OVERSTE HOFingeschakelde derden.
8.3 LANDGOED OVERSTE HOFheeft het recht van opdrachtgever te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek van LANDGOED OVERSTE HOFde plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

 1. Nadere voorwaarden en bepalingen

Hieronder treft u de voorwaarden die gelden tijdens het houden van een feest op onze locatie, zoals een bruiloft of een bijeenkomst.

 1. Een optieplaatsen voor een specifieke datum is alleen mogelijk na een persoonlijke kennismaking op locatie en aan de hand van een op maat gemaakte offerte naar aanleiding van jullie wensen en ideeën. Indien wij een optie verlenen, staat specifiek in de offerte aangegeven dat er een optie is geplaatst.
  Mondelinge toezeggingen voor opties worden niet gedaan.
 2. Een optieis maximaal 4 dagen geldig. Indien een andere aanvraag tussentijds (binnen de 4 optiedagen) voor dezelfde datum komt, wordt er contact met u opgenomen. U zult van binnen een nader af te spreken periode dienen aan te geven of u de optie om wenst te zetten in een definitieve reservering. Een optie wordt maximaal één keer verlengd. Of het verlengen van een aflopende optie mogelijk is, wordt door
  LANDGOED OVERSTE HOFbeoordeeld.
 3. Het op de dag/moment zelf wijzigen van een eerder gemaakte planning, wordt enkel in overleg met de dienstdoende leidinggevende goedgekeurd. De eindtijd van een bruiloft dient minimaal 4 weken vooraf kenbaar te worden gemaakt. De extra kosten buiten de arrangementsduur van 12 uren, bedragen 500 Euro per uur.
 4. Confetti is toegestaan op onze locatie. Echter berekenen wij schoonmaakkosten voor het opruimen van de confetti. De kosten hiervan zijn €250,- per keer, per ruimte.
 5. Versieringen/decoratie in een van onze ruimtes of (daar)buiten gelieve zelf verzorgen. Gelieve de versieringen/decoratie de eerstvolgende dag (voor 11.00uur `s ochtends) ook weer weg te nemen. Wanneer dit wordt nagelaten zijn wij genoodzaakt de kosten van het opruimen/schoonmaken in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €250,-
 6. Een rookmachine is niet toegestaan in ons pand.
 7. 14 dagen op voorhand dienen wij menukeuzes en het definitief aantal gasten te ontvangen.
  Tot 14 dagen op voorhand kunt u de aantallen naar beneden aanpassen met een wijziging van maximaal 10% van het aantal gasten waarop de offerte gebaseerd is.
  Op een later moment is niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in het aantal gasten, in verband met onze inkoop. Het aantal gasten dat bij ons 14 dagen op voorhand bekend is wordt door ons gefactureerd. Met uitzondering van Exclusieve bruiloften.
 8. Indien u hotelkamers heeft gehuurd, ontvangen wij graag de ingevulde kamerlijst 14 dagen op voorhand, zodat wij een soepele en correcte incheck voor uw gasten kunnen verzorgen.
 9. Wij vragen u en uw gasten respectvol om te gaan met ons interieur, meubilair, servies en glaswerk. Mocht er schade worden veroorzaakt, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan te berekenen op uw eindfactuur. Per schadegeval wordt bekeken welke waarde hiermee gemoeid is, met een minimum van €250,- per schadegeval.
 10. Op al onze diensten zijn onze Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Indien gewenst kunnen wij u hier een exemplaar van toezenden.
 11. Normaliter zijn de ruimtes voor opbouwen en decoreren beschikbaar vanaf 11:00 uur op de dag zelf. In overleg is het eventueel mogelijk daags van tevoren te decoreren.
 12. Parkeren kan op het eigen terrein van Landgoed Overste Hof. LANDGOED OVERSTE HOFstelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal.
 13. Het is niet toegestaan de hotelkamers te gebruiken met méér dan het aantal gereserveerde personen voor die kamer.
 14. Indien er schade wordt toegebracht aan de eigendommen van Landgoed Overste Hof, zullen wij deze in eerste instantie verhalen op de organisator/ de ondergetekende van de offerte.
 15. Afbouw van de discjockey set-up gebeurt kan niet na afloop van het feest. De afbouw kan pas daags erna tussen 08:00 en 12:00 uur of in overleg.
 16. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

10.Privacy

LANDGOED OVERSTE HOFzal de diensten leveren en de gegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

11.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst, van een offerte die door LANDGOED OVERSTE HOFis of wordt uitgebracht en/of van iedere rechtshandeling die door/namens LANDGOED OVERSTE HOFis of wordt verricht, evenals overige bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van LANDGOED OVERSTE HOF .
11.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt `opdrachtgever een boete van Euro 10.000,00 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. LANDGOED OVERSTE HOFbehoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 LANDGOED OVERSTE HOFis nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van opdrachtgever, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van Landgoed Overste Hof

12.2 Onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van LANDGOED OVERSTE HOFjegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door opdrachtgever aan LANDGOED OVERSTE HOFvoor de overeengekomen diensten betaalde vergoeding (inclusief BTW). `Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin LANDGOED OVERSTE HOFzou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de diensten geven geen recht op compensatie.
12.3 Opdrachtgever, zijn gasten en/of door de namens opdrachtgever ingeschakelde derden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het LANDGOED OVERSTE HOFof enige derde is en/ of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door opdrachtgever, zijn gasten en/of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige dier en/ of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
12.4 LANDGOED OVERSTE HOFis niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van opdrachtgever en/of een door of namens opdrachtgever ingeschakelde derde.
Opdrachtgever vrijwaart LANDGOED OVERSTE HOFtegen aanspraken van gasten en/of door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden terzake.

 1. Duur beëindiging en ontbinding

13.1 De Overeenkomst tussen LANDGOED OVERSTE HOFen opdrachtgever wordt gesloten voor de in de overeenkomst vermelde datum en/ of data en de in de overeenkomst genoemde Locatie.
13.2. LANDGOED OVERSTE HOFis gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien opdrachtgever (a) niet kredietwaardig wordt geacht door LANDGOED OVERSTE HOFen/of (b) indien opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
13.3. Partijen zijn voorts gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard: (b) het faillissement van de andere partij is aangevraagd: (c) de andere partij is surseance van betaling verkeert: (d) er surseance van betaling voor de andere partij is aangevraagd; € de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd; (f) de andere partij zijn onderneming staakt; (g) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd: of (h) indien de andere partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/ of de rechtmatige belangen van de eerste partij in ernstige mate worden geschaad zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.
13.4. Voorts is LANDGOED OVERSTE HOFna overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde terstond te ontbinden. Maakt LANDGOED OVERSTE HOFvan deze bevoegdheid gebruik, dan zal LANDGOED OVERSTE HOFtot geen enkele schadevergoeding zijn gehouden
13.5 Indien één of meer gevallen zoals genoemd in de leden 2,3 en 4 van dit artikel zich voordoen zijn alle vorderingen die LANDGOED OVERSTE HOFen Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijke opeisbaar.

 1. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen een niet-toerekenbare tekortkoming van door LANDGOED OVERSTE HOFingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijke niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen en/of diensten, hardware, software en/of internet-of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve en opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van LANDGOED OVERSTE HOFligt, als de iedere andere situatie waarop LANDGOED OVERSTE HOFgeen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet gehouden enige door de andere oartij als gevolg van de situatie van overmacht gelden schade te vergoeden.

 1. Intellectuele Eigendom

15.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die LANDGOED OVERSTE HOFin het kader van de overeenkomt levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij LANDGOED OVERSTE HOFof haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door opdrachtgever verleent LANDGOED OVERSTE HOFaan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.
15.2 De intellectuele eigendomsrechten op materialen, voorzieningen en gegevens die opdrachtgever aan LANDGOED OVERSTE HOFverstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij opdrachtgever of haar licentiegegevens.
Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door LANDGOED OVERSTE HOFverleent opdrachtgever LANDGOED OVERSTE HOFeen beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart LANDGOED OVERSTE HOFvoor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebuikt door LANDGOED OVERSTE HOFvan de door opdrachtgever aan LANDGOED OVERSTE HOFversterkte materialen gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 1. Exclusiviteit

16.1 Het primaire contact met relaties van LANDGOED OVERSTE HOFverloopt uitsluitend via LANDGOED OVERSTE HOF . Opdrachtgever is enkel gerechtigd rechtstreeks contact op te nemen met relaties van LANDGOED OVERSTE HOF , dan wel deze relaties en/ of derden direct of indirect in kennis te stellen dat de relatie (indirect) ook klant is van opdrachtgever, indien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van LANDGOED OVERSTE HOFis verkregen
16.2. LANDGOED OVERSTE HOFis gerechtigd haar diensten aan meer opdrachtgevers uit één branche aan te bieden. Indien opdrachtgever branche-exclusiviteit van LANDGOED OVERSTE HOFverlangt, zal LANDGOED OVERSTE HOFhiervoor een redelijke vergoeding van opdrachtgever verlangen.

 1. Overdracht van verplichtingen

17.1 Opdrachtgever kan een (gedeelte van de) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van LANDGOED OVERSTE HOFoverdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
17.2 In de relatie met derden die op verzoek van opdrachtgever en na toestemming van LANDGOED OVERSTE HOFdoor opdrachtgever of LANDGOED OVERSTE HOFworden ingehuurd gelden de annuleringsvoorwaarden van deze derden.
17.3 LANDGOED OVERSTE HOFmag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. LANDGOED OVERSTE HOFzal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogste stellen van een dergelijke overdracht.

 1. Diversen

18.1 De inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.
18.2 LANDGOED OVERSTE HOFmag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
18.3. Nietigheid van een of meer delen van de algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van de algemene voorwaarden nietig mocht(en) blijken dan zijn partijen met het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert.

19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op iedere overeenkomst waarbij LANDGOED OVERSTE HOFpartij is, op iedere offerte die door LANDGOED OVERSTE HOFwordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens LANDGOED OVERSTE HOFwordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
19.3. Alles geschillen waarbij LANDGOED OVERSTE HOFdirect dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in .